تعرفه مراقبت روزانه


تعرفه ها

تمام وقت یکشنبه تا جمعه: × تومان

تمام وقت شنبه: × تومان

پاره وقت شنبه تا جمعه (4 ساعت): × تومان

 

پکیج های تام وقت 

پکیج 10 روزه تمام وقت: × تومان در روز | × تومان هر پکیج

پکیج 20 روزه  تمام وقت: × تومان در روز | × تومان هر پکیج

پکیج 40 روزه تمام وقت: ×تومان در روز | × تومان هر پکیج

ماهانه نامحدود 30 روزه: × تومان در روز| × تومان هر پکیج

 

پکیج های پاره وقت 

پکیج 10 روزه پاره وقت (4 ساعت): × تومان در روز| × تومان هر پکیج

پکیج 20 روزه پاره وقت (4 ساعت): × تومان در روز | × تومان هر پکیج

 

اقامت روزانه

پکیج نامحدود ماهانه اقامت روزانه  30 روزه: × تومان در روز | × تومان هر پکیج

 

پکیج های نامحدود ماهانه از زمان خرید به مدت 30 روز اعتبار دارند