خدمات
اصلاح کف دست و پا
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
کوتاهی ناخن
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
سوهان ناخن برقی
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
نظافت گوش ها
نظافت گوش ها سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
دی شدینگ
دی شدینگ سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 250 هزار تومان سگ بزرگ: 350 هزار تومان
برس کشیدن
برس کشیدن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 130 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
استحمام  و براشینگ
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 320 هزار تومان سگ متوسط: 370 هزار تومان سگ بزرگ: 620 هزار تومان
آرایش دور چشم
آرایش دور چشم سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
آرایش دم
آرایش دم سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
آرایش دور دست و پا
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه)
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
تخلیه کیسه مقعدی
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
مسواک دندان ها
مسواک دندان ها سگ کوچک: 75 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 90 هزار تومان
هیدروتراپی
هیدروتراپی سگ کوچک: 400 هزار تومان سگ متوسط: 450 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
بالم پنجه
بالم پنجه سگ کوچک: 30 هزار تومان سگ متوسط: 30 هزار تومان سگ بزرگ: 30 هزار تومان
استحمام ضد شوره درمجیک
استحمام ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 330 هزار تومان سگ متوسط: 380 هزار تومان سگ بزرگ: 610 هزار تومان
شامپو و کاندیشنر درمجیک
شامپو و کاندیشنر درمجیک سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 170 هزار تومان سگ متوسط: 180 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
آرایش عروسکی + استحمام
آرایش عروسکی + استحمام سگ کوچک: 900 هزار تومان سگ متوسط: 1000 هزار تومان سگ بزرگ: 1350 هزار تومان
آرایش ساده + استحمام
آرایش ساده + استحمام سگ کوچک: 800 هزار تومان سگ متوسط: 900 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
شیو یکدست بدن  + استحمام
شیو یکدست بدن + استحمام سگ کوچک: 700 هزار تومان سگ متوسط: 800 هزار تومان سگ بزرگ: 1150 هزار تومان
شیو کل بدن نمدی + استحمام
شیو کل بدن نمدی + استحمام سگ کوچک: 750 هزار تومان سگ متوسط: 850 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 800 هزار تومان سگ متوسط: 920 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
آرایش سر و صورت + استحمام
آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 500 هزار تومان سگ متوسط: 570 هزار تومان سگ بزرگ: 850 هزار تومان
لایت تراپی
لایت تراپی سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
رنگ آمیزی
رنگ آمیزی سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 400 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
اسپای گیاهان دارویی آیورودا
اسپای گیاهان دارویی آیورودا سگ کوچک: 592 هزار تومان سگ متوسط: 637 هزار تومان سگ بزرگ: 1106 هزار تومان
اسپای پنجه
اسپای پنجه سگ کوچک: 296 هزار تومان سگ متوسط: 296 هزار تومان سگ بزرگ: 296 هزار تومان
فیشیال بلوبری
فیشیال بلوبری سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
آرایش عروسکی
آرایش عروسکی سگ کوچک: 550 هزار تومان سگ متوسط: 600 هزار تومان سگ بزرگ: 650 هزار تومان
استحمام  و براشینگ
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 400 هزار تومان سگ بزرگ: 550 هزار تومان
بالم پنجه
بالم پنجه سگ کوچک: 30 هزار تومان سگ متوسط: 30 هزار تومان سگ بزرگ: 30 هزار تومان
شامپو و کاندیشنر درمجیک
شامپو و کاندیشنر درمجیک سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
آرایش ساده
آرایش ساده سگ کوچک: 450 هزار تومان سگ متوسط: 500 هزار تومان سگ بزرگ: 580 هزار تومان
شیو کامل
شیو کامل سگ کوچک: 400 هزار تومان سگ متوسط: 450 هزار تومان سگ بزرگ: 550 هزار تومان
شیو بدن نمدی
شیو بدن نمدی سگ کوچک: 450 هزار تومان سگ متوسط: 550 هزار تومان سگ بزرگ: 650 هزار تومان
آرایش سر و صورت / یال
آرایش سر و صورت / یال سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 220 هزار تومان سگ بزرگ: 250 هزار تومان
کمک آرایشگر
کمک آرایشگر سگ کوچک: 75 هزار تومان سگ متوسط: 85 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
شیو بدن نمدی با آرایش صورت
شیو بدن نمدی با آرایش صورت سگ کوچک: 500 هزار تومان سگ متوسط: 570 هزار تومان سگ بزرگ: 650 هزار تومان
بالم پنجه
بالم پنجه سگ کوچک: 30 هزار تومان سگ متوسط: 30 هزار تومان سگ بزرگ: 30 هزار تومان
شامپو و کاندیشنر درمجیک
شامپو و کاندیشنر درمجیک سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
اصلاح کف دست و پا
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
کوتاهی ناخن
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
سوهان ناخن برقی
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
نظافت گوش ها
نظافت گوش ها سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
دی شدینگ
دی شدینگ سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 250 هزار تومان سگ بزرگ: 350 هزار تومان
برس کشیدن
برس کشیدن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 130 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 320 هزار تومان سگ متوسط: 370 هزار تومان سگ بزرگ: 620 هزار تومان
آرایش دور چشم
آرایش دور چشم سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
آرایش دم
آرایش دم سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
آرایش دور دست و پا
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه)
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
تخلیه کیسه مقعدی
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
مسواک دندان ها
مسواک دندان ها سگ کوچک: 75 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 90 هزار تومان
هیدروتراپی
هیدروتراپی سگ کوچک: 400 هزار تومان سگ متوسط: 450 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
استحمام ضد شوره درمجیک
استحمام ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 330 هزار تومان سگ متوسط: 380 هزار تومان سگ بزرگ: 610 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 170 هزار تومان سگ متوسط: 180 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
آرایش عروسکی + استحمام
آرایش عروسکی + استحمام سگ کوچک: 900 هزار تومان سگ متوسط: 1000 هزار تومان سگ بزرگ: 1350 هزار تومان
آرایش ساده + استحمام
آرایش ساده + استحمام سگ کوچک: 800 هزار تومان سگ متوسط: 900 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
شیو یکدست بدن  + استحمام
شیو یکدست بدن + استحمام سگ کوچک: 700 هزار تومان سگ متوسط: 800 هزار تومان سگ بزرگ: 1150 هزار تومان
شیو کل بدن نمدی + استحمام
شیو کل بدن نمدی + استحمام سگ کوچک: 750 هزار تومان سگ متوسط: 850 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 800 هزار تومان سگ متوسط: 920 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
آرایش سر و صورت + استحمام
آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 500 هزار تومان سگ متوسط: 570 هزار تومان سگ بزرگ: 850 هزار تومان
لایت تراپی
لایت تراپی سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
رنگ آمیزی
رنگ آمیزی سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 400 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
اسپای گیاهان دارویی آیورودا
اسپای گیاهان دارویی آیورودا سگ کوچک: 592 هزار تومان سگ متوسط: 637 هزار تومان سگ بزرگ: 1106 هزار تومان
اسپای پنجه
اسپای پنجه سگ کوچک: 296 هزار تومان سگ متوسط: 296 هزار تومان سگ بزرگ: 296 هزار تومان
آرایش عروسکی
آرایش عروسکی سگ کوچک: 560 هزار تومان سگ متوسط: 616 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
آرایش ساده
آرایش ساده سگ کوچک: 434 هزار تومان سگ متوسط: 490 هزار تومان سگ بزرگ: 590 هزار تومان
شیو کامل بدن و صورت
شیو کامل بدن و صورت سگ کوچک: 410 هزار تومان سگ متوسط: 435 هزار تومان سگ بزرگ: 560 هزار تومان
شیو بدن نمدی
شیو بدن نمدی سگ کوچک: 434 هزار تومان سگ متوسط: 476 هزار تومان سگ بزرگ: 616 هزار تومان
آرایش سر و صورت / یال
آرایش سر و صورت / یال سگ کوچک: 225 هزار تومان سگ متوسط: 250 هزار تومان سگ بزرگ: 280 هزار تومان
اصلاح کف دست و پا
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 112 هزار تومان سگ متوسط: 112 هزار تومان سگ بزرگ: 112 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 112 هزار تومان سگ متوسط: 112 هزار تومان سگ بزرگ: 112 هزار تومان
کوتاهی ناخن
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
سوهان ناخن برقی
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
نظافت گوش ها
نظافت گوش ها سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
دی شدینگ
دی شدینگ سگ کوچک: 225 هزار تومان سگ متوسط: 280 هزار تومان سگ بزرگ: 350 هزار تومان
برس کشیدن
برس کشیدن سگ کوچک: 112 هزار تومان سگ متوسط: 140 هزار تومان سگ بزرگ: 210 هزار تومان
استحمام  و براشینگ
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 280 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 670 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 365 هزار تومان سگ بزرگ: 610 هزار تومان
آرایش دور چشم
آرایش دور چشم سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
آرایش دم
آرایش دم سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
آرایش دور دست و پا
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 140 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 196 هزار تومان
گره زدایی
گره زدایی سگ کوچک: 0 تومان سگ متوسط: 0 تومان سگ بزرگ: 0 تومان
تخلیه کیسه مقعدی
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
مسواک دندان ها
مسواک دندان ها سگ کوچک: 105 هزار تومان سگ متوسط: 112 هزار تومان سگ بزرگ: 126 هزار تومان
شیو بدن نمدی با آرایش صورت
شیو بدن نمدی با آرایش صورت سگ کوچک: 520 هزار تومان سگ متوسط: 560 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
هیدروتراپی
هیدروتراپی سگ کوچک: 520 هزار تومان سگ متوسط: 590 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
استحمام ضد شوره درمجیک
استحمام ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 460 هزار تومان سگ متوسط: 530 هزار تومان سگ بزرگ: 855 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 210 هزار تومان سگ متوسط: 224 هزار تومان سگ بزرگ: 240 هزار تومان
لایت تراپی
لایت تراپی سگ کوچک: 210 هزار تومان سگ متوسط: 240 هزار تومان سگ بزرگ: 266 هزار تومان
اسپای گیاهان دارویی آیورودا
اسپای گیاهان دارویی آیورودا سگ کوچک: 592 هزار تومان سگ متوسط: 637 هزار تومان سگ بزرگ: 1106 هزار تومان
اسپای پنجه
اسپای پنجه سگ کوچک: 296 هزار تومان سگ متوسط: 296 هزار تومان سگ بزرگ: 296 هزار تومان
فیشیال صورت
فیشیال صورت سگ کوچک: 210 هزار تومان سگ متوسط: 238 هزار تومان سگ بزرگ: 266 هزار تومان
اصلاح کف دست و پا
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 90 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 110 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 90 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 110 هزار تومان
کوتاهی ناخن
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 90 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
سوهان ناخن برقی
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
نظافت گوش ها
نظافت گوش ها سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 110 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
دی شدینگ
دی شدینگ سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 250 هزار تومان سگ بزرگ: 350 هزار تومان
برس کشیدن
برس کشیدن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 130 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 320 هزار تومان سگ متوسط: 370 هزار تومان سگ بزرگ: 620 هزار تومان
آرایش دور چشم
آرایش دور چشم سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
آرایش دم
آرایش دم سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
آرایش دور دست و پا
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
تخلیه کیسه مقعدی
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
مسواک دندان ها
مسواک دندان ها سگ کوچک: 75 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 90 هزار تومان
هیدروتراپی
هیدروتراپی سگ کوچک: 400 هزار تومان سگ متوسط: 450 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
استحمام ضد شوره درمجیک
استحمام ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 330 هزار تومان سگ متوسط: 380 هزار تومان سگ بزرگ: 610 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 170 هزار تومان سگ متوسط: 180 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
لایت تراپی
لایت تراپی سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
اصلاح کف دست و پا
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
کوتاهی ناخن
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
سوهان ناخن برقی
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
نظافت گوش ها
نظافت گوش ها سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
دی شدینگ
دی شدینگ سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 250 هزار تومان سگ بزرگ: 350 هزار تومان
برس کشیدن
برس کشیدن سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 130 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
استحمام  و براشینگ
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 320 هزار تومان سگ متوسط: 370 هزار تومان سگ بزرگ: 620 هزار تومان
آرایش دور چشم
آرایش دور چشم سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
آرایش دم
آرایش دم سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
آرایش دور دست و پا
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 200 هزار تومان
تخلیه کیسه مقعدی
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
مسواک دندان ها
مسواک دندان ها سگ کوچک: 75 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 90 هزار تومان
هیدروتراپی
هیدروتراپی سگ کوچک: 400 هزار تومان سگ متوسط: 450 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
بالم پنجه
بالم پنجه سگ کوچک: 30 هزار تومان سگ متوسط: 30 هزار تومان سگ بزرگ: 30 هزار تومان
استحمام ضد شوره درمجیک
استحمام ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 330 هزار تومان سگ متوسط: 380 هزار تومان سگ بزرگ: 610 هزار تومان
شامپو و کاندیشنر درمجیک
شامپو و کاندیشنر درمجیک سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 170 هزار تومان سگ متوسط: 180 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
آرایش عروسکی + استحمام
آرایش عروسکی + استحمام سگ کوچک: 900 هزار تومان سگ متوسط: 1000 هزار تومان سگ بزرگ: 1350 هزار تومان
آرایش ساده + استحمام
آرایش ساده + استحمام سگ کوچک: 800 هزار تومان سگ متوسط: 900 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
شیو یکدست بدن  + استحمام
شیو یکدست بدن + استحمام سگ کوچک: 700 هزار تومان سگ متوسط: 800 هزار تومان سگ بزرگ: 1150 هزار تومان
شیو کل بدن نمدی + استحمام
شیو کل بدن نمدی + استحمام سگ کوچک: 750 هزار تومان سگ متوسط: 850 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 800 هزار تومان سگ متوسط: 920 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
لایت تراپی
لایت تراپی سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
حمام اسپا
حمام اسپا سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 400 هزار تومان
رنگ آمیزی
رنگ آمیزی سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 400 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
اسپای گیاهان دارویی آیورودا
اسپای گیاهان دارویی آیورودا سگ کوچک: 592 هزار تومان سگ متوسط: 637 هزار تومان سگ بزرگ: 1106 هزار تومان
اسپای پنجه
اسپای پنجه سگ کوچک: 296 هزار تومان سگ متوسط: 296 هزار تومان سگ بزرگ: 296 هزار تومان
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه)
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه)
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
آرایش عروسکی + استحمام
آرایش عروسکی + استحمام سگ کوچک: 850 هزار تومان سگ متوسط: 1000 هزار تومان سگ بزرگ: 1200 هزار تومان
آرایش ساده + استحمام
آرایش ساده + استحمام سگ کوچک: 750 هزار تومان سگ متوسط: 900 هزار تومان سگ بزرگ: 1130 هزار تومان
شیو یکدست بدن  + استحمام
شیو یکدست بدن + استحمام سگ کوچک: 700 هزار تومان سگ متوسط: 850 هزار تومان سگ بزرگ: 1100 هزار تومان
شیو کل بدن نمدی + استحمام
شیو کل بدن نمدی + استحمام سگ کوچک: 750 هزار تومان سگ متوسط: 950 هزار تومان سگ بزرگ: 1200 هزار تومان
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 800 هزار تومان سگ متوسط: 970 هزار تومان سگ بزرگ: 1250 هزار تومان
آرایش سر و صورت + استحمام
آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 500 هزار تومان سگ متوسط: 570 هزار تومان سگ بزرگ: 850 هزار تومان
گره زدایی سطح 1 (1 ساعت)
گره زدایی سطح 1 (1 ساعت) سگ کوچک: 250 هزار تومان سگ متوسط: 250 هزار تومان سگ بزرگ: 250 هزار تومان
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه)
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
حمام اسپا
حمام اسپا سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 400 هزار تومان
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه)
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه)
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
آرایش سر و صورت + استحمام
آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 500 هزار تومان سگ متوسط: 570 هزار تومان سگ بزرگ: 850 هزار تومان
بالم پنجه
بالم پنجه سگ کوچک: 30 هزار تومان سگ متوسط: 30 هزار تومان سگ بزرگ: 30 هزار تومان
شامپو و کاندیشنر درمجیک
شامپو و کاندیشنر درمجیک سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
اصلاح کف دست و پا
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 80 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 80 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 80 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 80 هزار تومان
کوتاهی ناخن
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 70 هزار تومان سگ متوسط: 70 هزار تومان سگ بزرگ: 70 هزار تومان
سوهان ناخن برقی
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 70 هزار تومان سگ متوسط: 70 هزار تومان سگ بزرگ: 70 هزار تومان
نظافت گوش ها
نظافت گوش ها سگ کوچک: 85 هزار تومان سگ متوسط: 85 هزار تومان سگ بزرگ: 85 هزار تومان
دی شدینگ
دی شدینگ سگ کوچک: 160 هزار تومان سگ متوسط: 200 هزار تومان سگ بزرگ: 250 هزار تومان
برس کشیدن
برس کشیدن سگ کوچک: 80 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 150 هزار تومان
استحمام و براشینگ
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 250 هزار تومان سگ بزرگ: 480 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 220 هزار تومان سگ متوسط: 270 هزار تومان سگ بزرگ: 500 هزار تومان
آرایش دور چشم
آرایش دور چشم سگ کوچک: 85 هزار تومان سگ متوسط: 85 هزار تومان سگ بزرگ: 85 هزار تومان
آرایش دم
آرایش دم سگ کوچک: 70 هزار تومان سگ متوسط: 70 هزار تومان سگ بزرگ: 70 هزار تومان
آرایش دور دست و پا
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 120 هزار تومان سگ بزرگ: 140 هزار تومان
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه)
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
تخلیه کیسه مقعدی
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 70 هزار تومان سگ متوسط: 70 هزار تومان سگ بزرگ: 70 هزار تومان
مسواک دندان ها
مسواک دندان ها سگ کوچک: 75 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 90 هزار تومان
هیدروتراپی
هیدروتراپی سگ کوچک: 370 هزار تومان سگ متوسط: 420 هزار تومان سگ بزرگ: 500 هزار تومان
استحمام ضد شوره درمجیک
استحمام ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 330 هزار تومان سگ متوسط: 380 هزار تومان سگ بزرگ: 610 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 160 هزار تومان سگ بزرگ: 170 هزار تومان
آرایش عروسکی + استحمام
آرایش عروسکی + استحمام سگ کوچک: 700 هزار تومان سگ متوسط: 790 هزار تومان سگ بزرگ: 1080 هزار تومان
آرایش ساده + استحمام
آرایش ساده + استحمام سگ کوچک: 600 هزار تومان سگ متوسط: 700 هزار تومان سگ بزرگ: 1030 هزار تومان
شیو یکدست بدن  + استحمام
شیو یکدست بدن + استحمام سگ کوچک: 550 هزار تومان سگ متوسط: 640 هزار تومان سگ بزرگ: 980 هزار تومان
شیو کل بدن نمدی + استحمام
شیو کل بدن نمدی + استحمام سگ کوچک: 600 هزار تومان سگ متوسط: 700 هزار تومان سگ بزرگ: 1030 هزار تومان
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 670 هزار تومان سگ متوسط: 750 هزار تومان سگ بزرگ: 1130 هزار تومان
آرایش سر و صورت + استحمام
آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 360 هزار تومان سگ متوسط: 430 هزار تومان سگ بزرگ: 680 هزار تومان
لایت تراپی
لایت تراپی سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
رنگ آمیزی
رنگ آمیزی سگ کوچک: 200 هزار تومان سگ متوسط: 400 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
اسپای گیاهان دارویی آیورودا
اسپای گیاهان دارویی آیورودا سگ کوچک: 592 هزار تومان سگ متوسط: 637 هزار تومان سگ بزرگ: 1106 هزار تومان
اسپای پنجه
اسپای پنجه سگ کوچک: 296 هزار تومان سگ متوسط: 296 هزار تومان سگ بزرگ: 296 هزار تومان
فیشیال صورت
فیشیال صورت سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه)
گره زدایی (شروع از 30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
حمام اسپا
حمام اسپا سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 400 هزار تومان
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه)
گره زدایی سطح 1 (30 دقیقه) سگ کوچک: 125 هزار تومان سگ متوسط: 125 هزار تومان سگ بزرگ: 125 هزار تومان
استحمام  و براشینگ
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
فیشیال بلوبری
فیشیال بلوبری سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
فیشیال بلوبری
فیشیال بلوبری سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
آرایش مدل کامب کات
آرایش مدل کامب کات 500 هزار تومان
آرایش مدل شیر ی
آرایش مدل شیر ی 500 هزار تومان
دی شدینگ گربه
دی شدینگ گربه 200 هزار تومان
شیو بدن نمدی گربه
شیو بدن نمدی گربه 500 هزار تومان
کوتاهی ناخن گربه
کوتاهی ناخن گربه 100 هزار تومان
برس کشی گربه
برس کشی گربه 100 هزار تومان
گره زدایی گربه
گره زدایی گربه 250 هزار تومان
بالم پنجه گربه
بالم پنجه گربه 30 هزار تومان
هیدروتراپی گربه
هیدروتراپی گربه 400 هزار تومان
لایت تراپی گربه
لایت تراپی گربه 130 هزار تومان
مسواک دندان گربه
مسواک دندان گربه 65 هزار تومان
روکش ناخن گربه
روکش ناخن گربه 250 هزار تومان
رنگ آمیزی گربه
رنگ آمیزی گربه 200 هزار تومان
آرایش مدل کامب کات
آرایش مدل کامب کات 500 هزار تومان
دی شدینگ گربه
دی شدینگ گربه 200 هزار تومان
بالم پنجه گربه
بالم پنجه گربه 30 هزار تومان
آرایش مدل کامب کات
آرایش مدل کامب کات 500 هزار تومان
بالم پنجه گربه
بالم پنجه گربه 30 هزار تومان
آرایش مدل شیر ی
آرایش مدل شیر ی 500 هزار تومان
شیو بدن نمدی گربه
شیو بدن نمدی گربه 500 هزار تومان
کوتاهی ناخن گربه
کوتاهی ناخن گربه 100 هزار تومان
برس کشی گربه
برس کشی گربه 100 هزار تومان
گره زدایی گربه
گره زدایی گربه 250 هزار تومان
هیدروتراپی گربه
هیدروتراپی گربه 400 هزار تومان
لایت تراپی گربه
لایت تراپی گربه 130 هزار تومان
مسواک دندان گربه
مسواک دندان گربه 65 هزار تومان
روکش ناخن گربه
روکش ناخن گربه 250 هزار تومان
آرایش مدل شیر ی
آرایش مدل شیر ی 500 هزار تومان
دی شدینگ گربه
دی شدینگ گربه 200 هزار تومان
شیو بدن نمدی گربه
شیو بدن نمدی گربه 500 هزار تومان
کوتاهی ناخن گربه
کوتاهی ناخن گربه 90 هزار تومان
برس کشی گربه
برس کشی گربه 100 هزار تومان
گره زدایی گربه
گره زدایی گربه 250 هزار تومان
هیدروتراپی گربه
هیدروتراپی گربه 400 هزار تومان
لایت تراپی گربه
لایت تراپی گربه 130 هزار تومان
مسواک دندان گربه
مسواک دندان گربه 65 هزار تومان
نظافت گوش های گربه
نظافت گوش های گربه 120 هزار تومان
آرایش صورت و یال
آرایش صورت و یال 120 هزار تومان
آرایش مدل کامب کات
آرایش مدل کامب کات 500 هزار تومان
آرایش مدل شیر ی
آرایش مدل شیر ی 500 هزار تومان
دی شدینگ گربه
دی شدینگ گربه 200 هزار تومان
شیو بدن نمدی گربه
شیو بدن نمدی گربه 500 هزار تومان
کوتاهی ناخن گربه
کوتاهی ناخن گربه 100 هزار تومان
برس کشی گربه
برس کشی گربه 100 هزار تومان
گره زدایی گربه
گره زدایی گربه 250 هزار تومان
بالم پنجه گربه
بالم پنجه گربه 30 هزار تومان
هیدروتراپی گربه
هیدروتراپی گربه 400 هزار تومان
لایت تراپی گربه
لایت تراپی گربه 130 هزار تومان
مسواک دندان گربه
مسواک دندان گربه 65 هزار تومان
حمام اسپا گربه
حمام اسپا گربه 300 هزار تومان
روکش ناخن گربه
روکش ناخن گربه 250 هزار تومان
رنگ آمیزی گربه
رنگ آمیزی گربه 200 هزار تومان
رنگ آمیزی گربه
رنگ آمیزی گربه 200 هزار تومان
روکش ناخن گربه
روکش ناخن گربه 250 هزار تومان
حمام اسپا گربه
حمام اسپا گربه 300 هزار تومان
آرایش مدل کامب کات
آرایش مدل کامب کات 350 هزار تومان
دی شدینگ گربه
دی شدینگ گربه 150 هزار تومان
بالم پنجه گربه
بالم پنجه گربه 30 هزار تومان
آرایش مدل شیر ی
آرایش مدل شیر ی 350 هزار تومان
شیو بدن نمدی گربه
شیو بدن نمدی گربه 350 هزار تومان
کوتاهی ناخن گربه
کوتاهی ناخن گربه 70 هزار تومان
برس کشی گربه
برس کشی گربه 65 هزار تومان
گره زدایی گربه
گره زدایی گربه 250 هزار تومان
هیدروتراپی گربه
هیدروتراپی گربه 300 هزار تومان
لایت تراپی گربه
لایت تراپی گربه 130 هزار تومان
مسواک دندان گربه
مسواک دندان گربه 65 هزار تومان
روکش ناخن گربه
روکش ناخن گربه 250 هزار تومان
رنگ آمیزی گربه
رنگ آمیزی گربه 200 هزار تومان
حمام اسپا گربه
حمام اسپا گربه 300 هزار تومان
نظافت گوش های گربه
نظافت گوش های گربه 120 هزار تومان
نظافت گوش های گربه
نظافت گوش های گربه 120 هزار تومان
نظافت گوش های گربه
نظافت گوش های گربه 120 هزار تومان
سبد خرید

سبد خرید خالی است